رویداد های اخیر

چرا پرستاران بنابراین خسته?

0 نظرات

  چرا پرستاران بنابراین خسته? در حالی که رانندگی خانه پس از کار در 8 یک شب, کیم چراغهای جلو پلیس در آینه دید عقب او را دیدم. او در سرعت سنج خود را پایین انداخت. [...]

حق کار و در اشتغال

0 نظرات

حق کار و در اشتغال حق کار دو واژه که معمولا با یکدیگر اشتباه گرفته حق کار هستند و در اشتغال. پرستاران به گوش می رسد که می گویند [...]
1 2 3 28